Privacyverklaring

Het verheugt ons dat u zich voor ons bedrijf interesseert. Privacy is voor ons bijzonder belangrijk. Het gebruik van onze internetpagina’s is in principe mogelijk zonder dat u hiervoor persoonsgegevens moet verstrekken. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten die door ons bedrijf via de site worden aangeboden, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Indien het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen wij doorgaans om de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en met inachtneming van de landspecifieke privacyvoorschriften die van toepassing zijn op ons bedrijf. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien worden in deze privacyverklaring de rechten van de betrokkenen toegelicht.

Ons bedrijf heeft als verwerkingsverantwoordelijke talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen er bij de overdracht van gegevens via het internet beveiligingslacunes ontstaan, waardoor een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om op alternatieve wijze, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

Onze privacyverklaring is gebaseerd op de begrippen die door de Europese wetgever worden gebruikt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is de bedoeling dat ons privacybeleid zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk te begrijpen valt. Om dit te waarborgen, willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

a) Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie begrepen die verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiecriterium zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiegegevens, of verschillende specifieke eigenschappen die een expressie vormen van de lichamelijke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

Onder betrokkene wordt elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, onderling in verband brengen of koppelen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking

Een beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel, de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder aanvullende informatie, voor zover deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

f) Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

Onder “verantwoordelijke” of “verwerkingsverantwoordelijke” wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een andere instantie verstaan die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten, kan de verwerkingsverantwoordelijke worden aangewezen of kunnen de specifieke criteria voor zijn of haar aanstelling worden vastgelegd overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

g) Verwerker

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere instantie die namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

h) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het al dan niet een derde partij betreft. Autoriteiten die persoonsgegevens ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of op basis van nationaal recht, worden evenwel niet beschouwd als ontvangers.

i) Derde

Een derde is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere instantie andere dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

j) Toestemming

Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene in de vorm van een verklaring of een ondubbelzinnige bevestigende handeling te kennen geeft voor een specifiek geval dat hij of zij toestemming verleent voor de hem of haar betreffende verwerking van persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke – in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie, en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming – is het volgende bedrijf:

4allmedical B.V.

Vijverlaan 15

7711 HC Nieuwleusen

Telefoon +31(0)529 222 011

[email protected]

www.4allmedical.nl

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is

Martin Christian Lau
Datenschutz
Vijverlaan 15
7711 HC Nieuwleusen
Telefoon: +31 529 222 011
Mobiel: +31 642 188 830
E-mail: [email protected]

Betrokkenen kunnen te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming bij alle vragen en suggesties inzake privacy.

4. Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een internetbrowser worden gearchiveerd en opgeslagen op een computersysteem.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamd cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatiecode voor het cookie. Het ID bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de concrete internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Zo kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers, die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Dankzij het gebruik van cookies kunnen wij de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden afgestemd op de gebruiker. Cookies stellen ons in staat om, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, aangezien de website deze toegangsgegevens ontleent aan het cookie dat op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelwagen in de online shop. De online shop onthoudt dankzij een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan zo op permanente wijze bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde met behulp van een internetbrowser of andere software worden verwijderd. Dit is mogelijk bij alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat de functies van onze website maar gedeeltelijk werken.

5. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over het gebruik dat u van deze site maakt, wordt doorgaans naar een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics is gebaseerd op art. 6, lid 1, lit. f AVG. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn internetaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

b) IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie ingeschakeld. Dit zorgt ervoor dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt ingekort voordat het adres naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten aan te maken over de activiteit op de website, en om andere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics verstrekt, wordt niet bij andere gegevens van Google gevoegd.

c) Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren. Houd er in dat geval wel rekening mee dat u de functionaliteit van deze website mogelijk niet volledig zal kunnen benutten. U kunt bovendien de registratie door Google van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door via de volgende link een plugin te downloaden en deze te installeren voor uw browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

d) Verzet tegen gegevensregistratie

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld dat voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Google Analytics voor deze website deactiveren.

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld dat voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze webwinkel worden verzameld: Google Analytics voor onze webwinkel deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

e) Gegevensverwerking in opdracht

Wij sloten met Google een overeenkomst af voor de verwerking van gegevens in opdracht. Bij het gebruik van Google Analytics houden wij ons volledig aan de strenge eisen van de Duitse privacy-autoriteiten.

6. Verzameling van algemene gegevens en informatie

Telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem onze website bezoekt, worden een aantal algemene gegevens en informatie geregistreerd. Deze gegevens en informatie van algemene aard worden opgeslagen in de zogenaamde logbestanden van de server. Mogelijk wordt het volgende geregistreerd: de types en versies van de gebruikte browsers, het besturingssysteem dat door de computer van de bezoeker wordt gebruikt, de website van waaruit een computersysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde referrer), de delen van onze website die door een computersysteem worden bezocht, de datum en het tijdstip van het sitebezoek, een internetprotocoladres (IP-adres), de internetaanbieder van het bezoekende computersysteem en andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om ons bij aanvallen op onze IT-systemen te verweren.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie leggen wij geen verband met de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om de inhoud van onze website correct aan te leveren, om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, om de permanente werking van onze IT-systemen en de technische aspecten van onze website te garanderen, en om instanties die bevoegd zijn voor de ordehandhaving in het geval van een cyberaanval te voorzien van de nodige informatie voor strafrechtelijke vervolging. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door ons om deze reden enerzijds statistisch geëvalueerd en hebben anderzijds als doel, de bescherming en de beveiliging van gegevens in ons bedrijf te verhogen zodat een optimaal beschermingsniveau wordt geboden voor de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van de persoonsgegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

7. Contactmogelijkheid via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website informatie die een snel elektronisch contact en directe communicatie met ons bedrijf mogelijk maakt, met inbegrip van een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Wanneer een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens, die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen ter verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

8. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese richtlijnen en verordeningen of enige andere wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, daarin voorzien.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijnen en verordeningen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of gewist.

9. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, vastgelegd in de Europese richtlijnen en verordeningen, om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens worden verwerkt die op hem op haar betrekking hebben. Indien een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde en kosteloos van de verwerkingsverantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die met betrekking tot hem of haar zijn opgeslagen, en om een kopie van deze gegevens te ontvangen. Bovendien geven de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, als dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
 • het bestaan van een recht van rectificatie of verwijdering van de hen betreffende persoonsgegevens en van een recht van bezwaar en beperking ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van een systeem voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig art. 22, leden 1 en 4 AVG en – tenminste in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica evenals de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

De betrokkene heeft ook het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of er persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene bovendien het recht om informatie te verkrijgen over passende garanties in verband met deze overdracht.

Indien een betrokkene dit recht op inzage wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, in het kader van de Europese richtlijnen en verordeningen, onverwijld de rectificatie te eisen van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. De betrokkene heeft bovendien het recht om te eisen dat, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens worden vervolledigd. Dit mag ook door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij zich te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een andere medewerker van deze functionaris.

d) Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen, van de verwerkingsverantwoordelijke de onmiddellijke verwijdering van de hem of haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens werden verzameld of op andere wijze verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • De betrokkene trekt zijn of haar toestemming voor de verwerking, die was gebaseerd op art. 6, lid 1, letter a van de AVG of op art. 9, lid 2, letter a van de AVG, in en er is geen andere juridische basis voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen dwingende en rechtmatige redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 2 AVG.
 • De verwerking van de persoonsgegevens was onrechtmatig.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die in het Unierecht of het recht van de lidstaten, waaraan de verwerker is onderworpen, is vastgelegd.
 • De persoonsgegevens werden overeenkomstig art. 8, lid 1 van de AVG verzameld in het kader van diensten die verband houden met de informatiemaatschappij.

Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens wil laten verwijderen die bij ons zijn opgeslagen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onrechtmatig maar de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en vraagt in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om zijn rechten uit te oefenen of voor de onderbouwing van een rechtsvordering.
 • De betrokkene diende bezwaar in tegen de verwerking overeenkomstig art. 21, lid 1 van de AVG en het is nog onduidelijk of de rechtmatige redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene een beperking wenst van de door ons bedrijf opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris. De functionaris inzake gegevensbescherming zal er dan voor zorgen, dat de verwerking wordt beperkt.

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht – zoals bepaald in de Europese richtlijnen en verordeningen – om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. De betrokkene heeft bovendien het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, dit mag verhinderen, voor zover de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a of art. 9, lid 2, letter a van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig art. 6, lid 1, letter b van de AVG en voor zover de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke werd opgelegd.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdracht overeenkomstig art. 20, lid 1 AVG het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden overgedragen voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdracht uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

g) Recht van verzet

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft te allen tijde het recht, vastgelegd in de Europese richtlijnen en verordeningen, om op grond van redenen die specifiek zijn voor de situatie van de betrokkene, verzet aan te tekenen tegen de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt overeenkomstig art. 6, lid 1, letter e of f van de AVG. Dit geldt ook voor profilering die op deze bepalingen is gebaseerd.

Bij verzet stoppen wij met de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij wij dwingende, legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te onderbouwen.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken met het oog op directe reclame, heeft de betrokkene het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze betrekking heeft op dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door ons bedrijf voor doeleinden van directe reclame, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om zich, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar bijzondere situatie, overeenkomstig art. 89, lid 1 AVG te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een opdracht van algemeen belang.

Voor de uitoefening van het recht van verzet kan de betrokkene zich rechtstreeks tot de functionaris voor gegevensbescherming wenden. Het staat de betrokkene verder vrij om zijn of haar recht van verzet in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde processen waarbij technische specificaties worden gebruikt.

h) Geautomatiseerde individuele beslissingen, met inbegrip van profilering

Iedereen die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, zoals voorzien in de Europese richtlijnen en verordeningen, om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, is gebaseerd en dat voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, voor zover een dergelijk besluit niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of is toegestaan door het recht van de Unie of het nationale recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, en dit recht voorziet in passende waarborgen met betrekking tot de rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van de betrokkene, of wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Wanneer het besluit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, nemen wij geschikte maatregelen om de rechten en vrijheden evenals de rechtmatige belangen van de betrokkene te waarborgen, met inbegrip van ten minste het recht op tussenkomst door een persoon in naam van de verwerkingsverantwoordelijke, en het recht om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene rechten wil uitoefenen met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

i) Recht om de toestemming in te trekken op grond van de privacywetgeving

Elke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft in het kader van de Europese richtlijnen en verordeningen te allen tijde het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Indien de betrokkene zijn of haar recht wil uitoefenen om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

10. Gegevensbescherming bij sollicitaties en tijdens de sollicitatieprocedure

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten in het kader van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook op elektronische wijze plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant sollicitatiedocumenten op elektronische wijze overmaakt aan de verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld via e-mail of een webformulier dat op de website beschikbaar is. Indien de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst afsluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van het dienstverband en met inachtname van de wettelijke voorschriften. Indien de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten drie maanden na het mededelen van de afwijzing automatisch gewist, voor zover dit wissen niet in strijd is met andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een ander legitiem belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Duitse algemene wet op de gelijke behandeling (AGG).

11. Privacybeleid inzake gebruik en toepassing van YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke integreerde op deze website onderdelen van YouTube. YouTube is een portaalsite voor video op het internet die het verspreiders van videomateriaal mogelijk maakt om videoclips kosteloos beschikbaar te maken en die het andere gebruikers eveneens kosteloos mogelijk maakt om deze te bekijken, te beoordelen en becommentariëren. Via YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd. Op het internetportaal kunnen dan ook integrale filmvertoningen en televisieprogramma’s, maar evengoed muziekvideo’s, trailers of filmpjes van de gebruikers zelf worden bekeken.

YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Telkens wanneer de betrokkene een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite opent die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende YouTube-component gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/intl/nl/about/. In het kader van dit technische procedé worden YouTube en Google geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube, herkent YouTube door het openen van een subpagina die een YouTube-video bevat, welke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het betreffende YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component steeds informatie over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het tijdstip van openen bij YouTube is aangemeld; dit gebeurt los van het feit of de betrokkene een YouTube-video al dan niet aanklikt. Indien de betrokkene niet wenst dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan de betrokkene de overdracht verhinderen door zich af te melden bij zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat te vinden is op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl, geeft informatie over hoe YouTube en Google persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

12. Juridische grondslag van de verwerking

Voor ons bedrijf vormt art. 6 I lit. a AVG de juridische basis voor de verwerkingshandelingen waarbij wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een contractant is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verrichting van een dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele zaken, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die een verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld in het kader van fiscale verplichtingen, dan is deze verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c van de AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijk persoon te beschermen. Dat is bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziekenfondsgegevens of andere levensbelangrijke informatie moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of aan andere derden. In dat geval berust de verwerking op art. 6 I lit. d AVG. Ten slotte kunnen gegevensverwerkingen nog gebaseerd zijn op art. 6 I lit. f van de AVG. Onder dat artikel vallen verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde, voor zover de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures mogen wij met name gebruiken omdat ze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. De wetgever was in dit verband van oordeel dat er sprake kan zijn van een rechtmatig belang wanneer de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47, zin 2 AVG).

13. Rechtmatige belangen bij de verwerking die door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde wordt nagestreefd

Hoewel de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6 I lit. f AVG, is het in ons rechtmatige belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren met inachtname van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

14. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of de voorbereiding van de overeenkomst.

15. Wettelijke of contractuele regelingen die verplichten tot het verstrekken van persoonsgegevens; noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht kan zijn (bijv. door de fiscale regels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (bijv. informatie over de contractant). Om een overeenkomst af te sluiten kan het soms nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die wij vervolgens moeten verwerken. Zo is de betrokkene verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem of haar een overeenkomst afsluit. Als deze persoonsgegevens niet worden verstrekt, heeft dit tot gevolg dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de persoon in kwestie persoonsgegevens verstrekt, dient hij of zij contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal de betrokkene dan per geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken, en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.